Saistošie noteikumi

Izglītības likums

Vispārējās izglītības likums

MK noteikumi

Nr.28  Noteikumi par 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku

Nr.747 Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem

Nr.591 Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi

Rīgas domes saistošie noteikumi

Nr.137 Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs


Iekšējie normatīvie dokumenti