Informācija jaunajam mācību gadam


Informācija vecākiem par datu apstrādi

2016.gada 27.aprīlī stājās spēkā Eiropas Parlamenta un padomes regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kas ir jāpiemēro no 2018.gada 25.maija.
Lai nodrošinātu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību ieviešanu Rīgas pilsētas pašvaldībā, tai skaitā un tieši izglītības iestādēs, Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, saskaņojot ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, ir sagatavojis informāciju attiecībā uz izglītības iestāžu veikto personas datu apstrādi. Lūdzam iepazīties ar pievienoto dokumentu: