Apvienots sākumskolas un pamatskolas ēku attēls

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola dibināta 1898. gada 1. septembrī, tās dibinātājs ir Rīgas dome.

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības programmu – kods: 21011111, licences Nr. V_3473 no 2020. gada 3. augusta.
2022./2023. mācību gadā skolā mācās 692 skolēni, kuri dzīvo skolas mikrorajonā, kā arī citos pilsētas mikrorajonos vai citās pašvaldībās.

Skolas misija:

Kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana un personības izaugsmes veicināšana ikvienam izglītojamajam.

Vīzija 

Tradīcijām bagāta, mūsdienīga un konkurētspējīga skola. Izglītojamie ir atbildīgi, radoši un sociāli aktīvi, ar izpratni par demokrātisku sabiedrību, motivēti apzinātai karjeras izvēlei un mūžizglītībai, gatavi iesaistīties Latvijas nākotnes veidošanā.

Skolas darbības pamatmērķis:

Kvalitatīva izglītības procesa organizēšana izglītojamiem mūsdienīgā, labvēlīgā un drošā vidē pamatizglītības ieguvei, personības izaugsmei.

Skolas pašnovērtējums

Skolas attīstības plāns: