Par Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas izglītojamo un viņu vecāku personas datu apstrādi

Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola, Maskavas ielā 197, Rīgā, LV-1019, tālr. 67474592, 67474590, e-pasts ap11ps@riga.lv) ir pārzinis Jūsu un Jūsu bērna personas datu apstrādei.

Informējam, ka Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola (turpmāk – iestāde) apstrādā Jūsu bērna un Jūsu personas datus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām. Vispārīgā datu aizsardzības regula pieejama interneta vietnē :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Kādas datu kategorijas apstrādā skola par skolēnu?

Skola apstrādā šādas datu kategorijas par skolēnu:

 1. identificējošo informāciju (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati) un kontaktinformāciju (adrese, e-pasts, tālruņa numurs);
 2. bērnu raksturojošu informāciju, piemēram, tautība, valoda, dzimums, pārtikas nepanesamība, invaliditātes esamība u.c.;
 3. informāciju, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu bērna drošību un aizsardzību iestādē, piemēram, tiesas spriedumi, bāriņtiesas lēmumi u.c.;
 4. informāciju par speciālās izglītības nepieciešamību;
 5. informāciju par bērna veselības stāvokli;
 6. informāciju par iestādes apmeklējumiem, piemēram, apmeklēto un neapmeklēto nodarbību skaits un iemesls;
 7. informāciju par iepriekšējām izglītības iestādēm, ja tādas ir bijušas;
 8. informāciju par sekmēm, piemēram, novērtējumi un sasniegumi, kā arī par pieteikumiem dalībai sacensībās/ olimpiādēs/ konkursos un sacensību/ olimpiāžu/ konkursu rezultātiem;
 9. informāciju par uzvedību iestādē;
 10. informāciju, kas ir nepieciešama mācību procesa nodrošināšanai, piemēram, audio vai video ieraksti.

Par Jums kā bērna likumisko pārstāvi izglītības iestāde apstrādā šādas datu kategorijas:
– identificējošo informāciju (vārds, uzvārds, personas kods) un
– kontaktinformāciju (adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese).
Izglītības iestāde apstrādā Jūsu personas datus, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās prasības un pienākumus, kā arī lai sazinātos ar Jums.

Kādiem mērķiem skola apstrādā skolēna personas datus?

Skolēna personas datu kategorijas, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) un e) apakšpunktu, apstrādā šādiem mērķiem:

 1. organizēt un nodrošināt mācību procesu, t.sk. uzraudzīt skolēna mācību priekšmetu apgūšanas progresu un izglītības vajadzības;
 2. organizēt izglītības iestādes pedagoģisko procesu, lai nodrošinātu nepieciešamās obligātās dokumentācijas uzturēšanu t. sk. elektroniskā veidā (sistēmā E-klase), kā arī nodrošinātu skolas saziņu ar skolēna likumisko pārstāvi un skolēnu;
 3. apliecināt Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē izglītojamā statusu bez elektroniskas identifikācijas un autentifikācijas, nodrošināt maksāšanas līdzekļa, ar kuru veic norēķinus par ēdināšanu izglītības iestādē nodrošināšanu, kā arī skolēnu brīvpusdienu uzskaiti no pirmās līdz devītajai klasei (Skolēna e karte);
 4. uzraudzīt bērna veselības stāvokli, t.sk. izvērtēt bērna intelektuālās spējas un mācīšanās grūtību iemeslus, kā arī nodrošināt medicīniskās palīdzības sniegšanu nepieciešamības gadījumā;
 5. nodrošināt ar mācību grāmatām skolas bibliotēkā.

Informējam, ka augstāk norādītajiem mērķiem, personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir norādīts šādos normatīvajos aktos, bet ne tikai: Vispārējās izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumi Nr.779 “Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju”, Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumi Nr.165 “Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju”, Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”, Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumi Nr.788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība”,  Rīgas domes 2014.gada 8.jūlija lēmums Nr. 1351 “Par personalizēto viedkarti „Skolēna e karte””, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”, Rīgas domes 2016.gada 20.decembra lēmums Nr.4640 “Par izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība”.

Informācija par Skolēna e karti ir pieejama Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Satiksme” interneta vietnē https://www.rigassatiksme.lv/lv/biletes/e-talonu-veidi/skolena-e-karte/.  

Skolēna personas datu kategorijas, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, apstrādā šādiem mērķiem:

 1. nodrošināt interaktīvu mācību procesu, izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas;
 2. nodrošināt skolēna dalību projektos, ko finansē Eiropas Savienība;
 3. izvērtēt skolēnu izglītības vajadzības;
 4. informēt sabiedrību par skolēnu sasniegumiem;
 5. uzturēt attiecības ar absolventiem, uzturēt absolventu sarakstus;
 6. plānot un organizēt izglītības procesa pārvaldību, pētniecību un statistisko analīzi, tostarp to, kas tiek noteikta normatīvajos aktos;
 7. izmantot skolēnu fotogrāfijas iestādes publikācijās, iestādes tīmekļa vietnē (tikai ar vecāku rakstveida piekrišanu);
 8. veikt videonovērošanu, lai nodrošinātu skolēnu drošību un īpašuma aizsardzību.

Informējam, ka attiecībā uz izglītojamā fotografēšanu vai filmēšanu, attēlu vai ierakstu publiskošanu, ko veic iestāde, likumiskie pārstāvji tiek informēti atsevišķi, kā arī noteiktos gadījumos tiek prasīta attiecīga piekrišana to veikt.

Skolēniem un vecākiem ir jāzina, ka situācijās, kad ģimenes locekļi vai draugi personīgai lietošanai fotogrāfē vai veic video ierakstu, datu aizsardzības jomas tiesību akti netiks piemēroti.

Informējam, ka augstāk norādītajiem mērķiem ir nepieciešams veikt skolēna personas datu apstrādi, lai nodrošinātu bērna intelektuālo attīstību, spēju orientēties informācijas resursos, atraktivitāti, izmantot informācijas tehnoloģiju resursus, ņemot vērā mūsdienu digitālo attīstību.

Lai nodrošinātu kvalitatīvāku izglītību nākotnē, ir nepieciešams veikt pētniecības darbus izglītības jomā. Informējam, ka situācijā, kad Jūsu bērns (kā identificējams datu subjekts) tiks izmantots pētniecības nolūkiem, iestāde Jūs informēs atsevišķi.

Papildus informējam, ka skolēna personas dati tiks izmantoti vēsturiskiem mērķiem, lai nodrošinātu informācijas pēctecību nākamām paaudzēm par skolas dzīvi, ka arī skolēna personas dati var tikt izmantoti dažādu pētniecības darbu veikšanai un statistikas nodrošināšanai. Informējam, ka statistikas informācijā tiks atspoguļoti anonīmi personas dati.

Kādām trešajām personām skola nodos skolēna personas datus?

Informējam, ka skolēna personas datus iestāde nepieciešamības gadījumā nodos šādām trešajām pusēm:

 1. Valsts izglītības informācijas sistēmai, kuras pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija;
 2. citām izglītības iestādēm, ja izglītojamais turpinās mācīties citā izglītības iestādē;
 3. medicīnas iestādei vai ārstniecības personai, ja izglītojamajam rodas neatliekama vajadzība pēc medicīniskās palīdzības;
 4. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam;
 5. Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”;
 6. bērnu tiesību aizsardzības iestādēm, ja to nosaka normatīvie akti;
 7. personām, kuras nodrošina mācību procesu, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu;
 8. apstrādātājiem, kuri nodrošina informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta nodrošināšanu.

Cik ilgi skola glabās skolēna datus?

Informējam, ka skola glabās Jūsu bērna un Jūsu personas datus saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem. Ja normatīvajā aktā nav noteikts personas datu glabāšanas termiņš, tad skola glabās personas datus tik ilgi, cik ilgi tas ir nepieciešams personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Savukārt, attiecībā uz personas datu apstrādi, kurai Jūs kā vecāks izteiksiet piekrišanu, iestāde apstrādās personas datus līdz brīdim, kamēr neatsauksiet savu piekrišanu vai līdz bērna pilngadības sasniegšanai, vai līdz attiecīgā mērķa sasniegšanai.

Kādas Jums kā likumiskajam pārstāvim ir tiesības?

Jums kā likumiskajam pārstāvim ir šādas tiesības:

 1. ja par Jūsu bērnu vai Jums iestāde apstrādā nepareizus/ neprecīzus/ neaktuālus personas datus, lūgt iestādei precizēt nepareizos/ neprecīzos/ neaktuālos personas datus;
 2. piekļūt Jūsu vai Jūsu bērna personas datiem, proti, lūgt iestādei informāciju, kādus personas datus iestāde apstrādā par Jūsu bērnu vai Jums, papildus tam Jums ir tiesības saņemt datu kopijas;
 3. lūgt dzēst sava bērna vai Jūsu personas datus. Informējam, ka skola nedzēsīs Jūsu bērna vai Jūsu personas datus, ja personas datu apstādi nosaka normatīvie akti;
 4. nodrošināt datu pārnesamību, proti, lūgt skolai nosūtīt tās rīcībā esošos personas datus citai iestādei elektroniski, informējam, ka šo tiesību var realizēt, ja personas dati ir elektroniskā formā;
 5. lūgt ierobežot Jūsu bērna vai Jūsu personas datu apstrādāšanu noteiktos gadījumos, piemēram, ja Jūs norādāt, ka skola apstrādā neprecīzus personas datus, tad skola ierobežos personas datu apstrādi uz brīdi, kamēr pārbauda personas datu pareizību;
 6. vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, (Elijas iela 17, Rīga; tālr. Nr.67223131, elektroniskāpasta adrese: pasts@dvi.gov.lv) ja uzskatāt, ka skola pretlikumīgi apstrādā Jūsu bērna vai Jūsu personas datus.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs veic  personas datu aizsardzības speciālista funkcijas pašvaldībā.
Adrese: Dzirciema ielā28, Rīga, LV-1007; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv , kur Jūs varat vērsties, ja Jums ir sūdzības par izglītības iestāžu veikto personas datu apstrādi un aizsardzību.


Sīkdatņu politika

Mūsu vietnes adrese ir: https://ap11ps.lv

Pēc noklusējuma, WordPress neievāc apmeklētāju privātos datus, tas apkopo tikai tos datus, kas redzami reģistrēto lietotāju profila ekrānā.

Komentāri

Komentāru pievienošana šai vietnei ir atspējota

Sīkdatnes

Mēs izmantojam savā tīmekļvietnē tikai nepieciešamās tehniskās sīkdatnes.

Nepieciešamās sīkdatnes ir būtiskas un tās Jums ļauj piekļūt dažādām tīmekļvietnes daļām. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu datorā, viedtālrunī, planšetdatorā vai citā ierīcē vietnes apmeklējuma un pārlūkošanas laikā vai noteiktā laika periodā. Tās tiek iestatītas, reaģējot uz Jūsu darbībām, kas ir uzskatāmas par pakalpojuma pieprasīšanu, piemēram, privātuma preferenču iestatīšana, pierakstīšanās vai veidlapu aizpildīšana. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

Iegultais saturs no citām vietnēm

Ziņas šajā vietnē var saturēt iegultu saturu (piemēram, video attēlus, rakstus utt.). No citām vietnēm iegultais saturs darbojas tā pat, it kā apmeklētājs būtu apmeklējis šīs citas vietnes.

Šīs vietnes varētu apkopot datus par jums, varētu izmantot sīkdatnes, varētu iegult trešo pušu izsekošanas līdzekļus, kā arī varētu novērot jūsu veiktās darbības ar iegulto saturu, tostarp arī tad, ja jums ir konts un jūs esat pierakstījies tajā vietnē.