Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas
pedagoģiskā konsīlija darba reglaments

I Vispārīgie jautājumi
1. Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas (turpmāk tekstā – Skolas) pedagoģiskais konsīlijs izveidots dažādu mācību, audzināšanas, psiholoģisko vai sociālo problēmu un jautājumu risināšanai.
2. Pedagoģisko konsīliju vada Skolas direktora vietnieki mācību darbā, bet direktoram ir padomdevēja funkcijas.
3. Pedagoģiskais konsīlijs savā darbībā ievēro Skolas nolikumu un Skolas iekšējās kārtības un darba kārtības noteikumus, kā arī ārējos normatīvos dokumentus.
4. Pedagoģiskā konsīlija pieņemtie lēmumi ir saistoši izglītojamiem un viņu vecākiem (aizbildņiem).

II Pedagoģiskā konsīlija darbības mērķi un galvenie uzdevumi
5. Pedagoģiskā konsīlija mērķauditorija:
5.1. izglītojamie, kuriem ir neattaisnoti mācību stundu kavējumi, un viņu vecāki (aizbildņi);
5.2. izglītojamie, kuriem ir vairāki nepietiekami vērtējumi, vai nav vērtējumu mācību priekšmetos semestrī vai gadā, un viņu vecāki (aizbildņi).
6. Pedagoģiskā konsīlija darbības mērķis ir:
6.1. izglītoti, tālākai dzīves darbībai motivēti izglītojamie;
6.2. mērķtiecīga pedagoģiskā korekcija un metodiskā darbība.
7. Pedagoģiskā konsīlija uzdevumi ir:
7.1. veikt mērķtiecīgas pārrunas ar izglītojamiem un viņu vecākiem (aizbildņiem) par pedagoģiskām, sociālām un psiholoģiskām problēmām;
7.2. sekmēt un motivēt izglītojamos savas darbības uzlabošanai;
7.3. apkopot priekšlikumus un palīdzēt izglītojamiem tos īstenot.

III Pedagoģiskā konsīlija sastāvs un darbības organizācija
8. Pedagoģisko konsīliju vada Skolas direktora vietnieki mācību darbā.
9. Pedagoģiskā konsīlija sastāvā ir:
9.1. visi Skolā strādājošie pedagoģiskie darbinieki – pedagogi un speciālisti (logopēds, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, psihologs);
9.2. Skolā strādājošs medicīnas darbinieks.
10. Pedagoģiskā konsīlija sēdes notiek 1-2 reizes semestrī.
11. Pedagoģiskā konsīlija sanāksmes tiek protokolētas.
12. Ar vecākiem (aizbildņiem) un izglītojamiem tiek noslēgti sadarbības un apņemšanās līgumi.

IV Pedagoģiskā konsīlija tiesības un pienākumi
13. Pedagoģiskam konsīlijam ir tiesības:
13.1. paust viedokli par esošo situāciju;
13.2. piedāvāt vecākiem (aizbildņiem) risinājumus situācijas uzlabošanai;
13.3. veikt pedagoģiskās situācijas modelēšanu, plānošanu un analīzi;
13.4. ieteikt vecākiem (aizbildņiem) vērsties pēc palīdzības pie speciālistiem ārpus Skolas;
13.5. noslēgt sadarbības vai apņemšanās līgumus ar izglītojamiem un/vai viņu vecākiem (aizbildņiem).
14. Pedagoģiskam konsīlijam ir pienākums:
14.1. klašu audzinātājiem savlaicīgi (5 darba dienas iepriekš) un personīgi informēt vecākus (aizbildņus) par uzaicinājumu uz pedagoģisko konsīliju.
14.2. veikt pārrunas ar izglītojamiem un viņu vecākiem (aizbildņiem) par atbilstošas pedagoģiskas, sociālas un psiholoģiskas palīdzības sniegšanu izglītojamiem ar mācīšanās grūtībā, uzvedības traucējumiem un sociālām problēmām.
14.3. ievērot pieņemtos lēmumus;
14.4. klašu audzinātājiem sekot izglītojamiem, vai tiek ievēroti apņemšanās līguma noteikumi. Pēc nepieciešamības izsaukt uz pedagoģisko konsīliju atkārtoti.