84
Topošajiem pirmklasniekiem

Cienījamie vecāki!

1. Lūdzam jūs līdz 2020. gada 31. augustam iesniegt šādus dokumentus:

-bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u);

-izrakstu no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa 863/u) par iepriekš veiktajām profilaktiskajām vakcinācijām;

-izziņu par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītībai programmas apguvi.

-ja nepieciešamas stājas korekcijas vai skolas logopēda nodarbības, tad medicīnas kartē jābūt  ierakstam par šo nodarbību nepieciešamību.

2. Atgādinām, ka pēc Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas iekšējās kārtības noteikumiem, skolā ir noteiktas skolēnu formas. Lūdzu savlaicīgi tās pasūtīt. Skolas formas var pasūtīt divās firmās: PRO Fashion un Novalainea. Informācija skolas mājas lapā www.ap11ps.lv

3. Bērnu nodrošināt ar maiņas apaviem no 02.09.2020.

4. Nepieciešams auduma maisiņš maiņas apaviem un otrs maisiņš sporta tērpam (tos varēs glabāt garderobē).

5. No 1. septembra sabiedriskais transporta izmantošanai nepieciešams e-karte. Lai saņemtu e-karti, jums ir jābūt skolas skolēnu sarakstā (VIIS datu bāzē). Izziņa no skolas nav nepieciešama. Bērni, kuri vasaras periodā apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, e-karti varēs saņemt tikai pēc atskaitīšanas no PII.

6. 1.klasē pusdienas ir bez maksas. Launags par maksu – EUR 0,57 (precīzāk augustā)

7. Skolai ir savas dienasgrāmatas. Nodrošina skola.

8. Skolā ir pagarinātās dienas grupas. Skatoties pēc apstākļiem, tās strādās līdz plkst. 16:00 vai līdz 18:00.

9. Skola izmanto skolvadības sistēmu e-klase. Tai pieteiksieties 1. septembrī.

10. Izmantojamo mācību grāmatu saraksts ir pieejams skolas mājas lapā. Mācību grāmatas saņemt skolas bibliotēkā 19.08.2020. no 16:00-20:00 un 20.08.2020. no 12:00-18:00.

11. Vecāku sapulce 20.08.2020. pl. 18:00

12. Mācību palīglīdzekļu saraksti pieejami skolas mājas lapā.

13. Sporta stundām tiks pasūtīti T krekliņi organizēti pa klasēm septembrī (katrai klasei savā krāsā).

14. Informējam, ka katram tautisko deju kolektīva dalībniekam būs nepieciešamas savas tērpu detaļas: pastalas, blūzes/krekli, zeķes, saktiņas, mēģinājumu tērps. To visu būs iespējams pasūtīt skolā vai iegādāties pašiem.

15. Skolas tel. 67141237 vai 67181747 E-pasts: ap11ps@riga.lv. Mājas lapa: www.ap11ps.lv 
 
 

Dokumentus pieņem 111. kabinetā

(Lietvede Sandra Verenkova, tel. 67141237)

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdiena

18.00 - 19.00

Otrdiena

9.00 - 11.00

Trešdiena

15.30 - 17.30

Ceturtdiena

9.00 - 11.00

Piektdiena

9.00 - 11.00

 

 

 

Rīgā jauni saistošie noteikumi bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē

 
No trešdienas, 18. februāra, stājas spēkā Rīgas domes saistošie noteikumi „Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”, kas paredz vairākas izmaiņas.
  • Izmaiņas paredzētas potenciālo pirmklasnieku sarakstu veidošanā, prioritāri iekļaujot tos bērnus, kuriem, uzsākot skolas gaitas, tajā kalendārajā gadā aprit septiņi gadi.  Tikai pēc tam, ja ir brīvas vietas, sarakstā iekļauj bērnus, kuru vecāki vēlas, lai bērns skolas gaitas uzsāktu ātrāk – no sešu gadu vecuma, atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajām prasībām. 
  • Saistošo noteikumu grozījumos iekļauta izmaiņa, kas paredz, ka skolas, veicot 1.klašu  komplektēšanu nākamajam mācību gadam, veido pirmklasnieku pretendentu, kuri līdz 15.maijam ir reģistrēti skolā uzņemšanai 1.klasē sarakstu. Sākot ar 15.maiju skolas  informē vecākus, vai bērns ir vai nav iekļauts skolas 1.klases pretendentu sarakstā 
  • Izmaiņas notikušas arī izglītības iestāžu mikrorajonu robežās.
 
 
 
 

 

Uzņemšanas kārtība Rīgas pašvaldības skolās

Rīgas domē apstiprināti Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta (RD IJSD) izstrādātie saistošie noteikumi bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.

  • Katrai Rīgas vispārizglītojošajai skolai ir savs nosacīts mikrorajons, kura bērniem tiks dota iespēja mācīties sava mikrorajona skolā, jo 1. klases komplektēšanas kārtībā noteikta prioritāte tiem bērniem, kuri visilgāk ir deklarēti skolas mikrorajonā kopā ar vismaz vienu no vecākiem (aizbildņiem) un iestādē mācās brāļi vai māsas, tādējādi īstenojot Izglītības likumā noteikto Pašvaldības kompetenci savā administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem bērniem nodrošināt iespēju iegūt pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā mācību iestādē;
  • Vecāki bērnu skolā varēs pieteikt no brīža, kad bērnam iestāsies obligātais izglītības vecums, proti, pieci gadi. Bērnu reģistrācija izglītības iestādē notiks visu gadu;

Rīgas domes saistošie noteikumi paredz ērtāku bērna reģistrēšanu izglītības iestādē, pieļaujot iespēju bērnu skolai pieteikt divu gadu garumā, tādējādi atvieglojot gan savu, gan skolas darba ikdienu.

 

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.137

Rīgā 2015.gada 27.janvārī (prot. Nr.48, 12.§)

Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"

15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu

 

1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pamatizglītības programmas (turpmāk - Iestāde).

2. Saistošajos noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.1. sistēma - Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esoša Valsts izglītības informācijas sistēma, kurā Iestāde ievada un aktualizē informāciju par bērnu uzņemšanai 1.klasē;

2.2. administrators - Iestādes darbinieks, kuram sistēmas pārzinis piešķīris sistēmas lietotāja tiesības un kurš veic informācijas par bērnu reģistrēšanu sistēmā;

2.3. bērna likumiskais pārstāvis - bērna vecāki vai persona, kas realizē bērna aizgādību;

2.4. mikrorajons - šo saistošo noteikumu pielikumā noteikta Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas vienība, kurā deklarētajiem bērniem ir prioritāras tiesības tikt uzņemtiem attiecīgajai teritorijas vienībai piesaistītajai Iestādei;

2.5. mikrorajonu informācijas sistēma - Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk - Departaments) informācijas sistēma, kuras darbības mērķis ir nodrošināt informāciju par mikrorajoniem un tiem piesaistītajām Iestādēm.

3. Bērnu pieteikšana 1.klasē uzņemšanai speciālajā izglītības programmā notiek, pamatojoties uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Bērnu pieteikšana uzņemšanai internātskolas 1.klasē notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un saskaņā ar internātskolas nolikumu.

5. Departaments nodrošina mikrorajonu informācijas sistēmas uzturēšanu un aktualizēšanu.

6. Mikrorajonu sadalījums nav attiecināms uz šādām Iestādēm:

6.1. Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskola;

6.2. Rīgas 1.speciālā internātpamatskola;

6.3. Rīgas 2.speciālā internātpamatskola;

6.4. Rīgas 3.speciālā pamatskola;

6.5. Rīgas 4.speciālā internātpamatskola;

6.6. Rīgas 5.speciālā internātpamatskola;

6.7. Rīgas 66.speciālā vidusskola;

6.8. Rīgas Igauņu pamatskola;

6.9. Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem;

6.10. Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola;

6.11. Rīgas Kristīgā vidusskola;

6.12. Rīgas Lastādijas internātpamatskola;

6.13. Rīgas Lietuviešu vidusskola;

6.14. Rīgas Mūzikas internātvidusskola;

6.15. Rīgas sākumskola "Valodiņa";

6.16. Rīgas Sanatorijas internātpamatskola;

6.17. Rīgas speciālā internātpamatskola;

6.18. Rīgas Ukraiņu vidusskola;

6.19. Rīgas Valda Avotiņa pamatskola - attīstības centrs;

6.20. Rīgas Valdorfskola;

6.21. Strazdumuižas internātvidusskola - attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem;

6.22. Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola.

2. Iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē reģistrēšanas kārtība

7. Bērna likumiskais pārstāvis var pieteikt Iestādē bērnu uzņemšanai 1.klasē, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi).

8. Bērna likumiskais pārstāvis var pieteikt bērnu uzņemšanai 1.klasē vairākās Iestādēs un vairākās pamatizglītības programmās.

9. Bērnu pieteikšana uzņemšanai 1.klasē Iestādē notiek:

9.1. vecākiem ierodoties Iestādē vai elektroniski iesniedzot iesniegumu šo saistošo noteikumu 2.2.apakšnodaļā noteiktajā kārtībā;

9.2. personai, kas realizē bērna aizgādību, vai pilnvarotajai personai ierodoties Iestādē.

2.1. Iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē reģistrēšana, ierodoties Iestādē

10. Lai Iestādē klātienē reģistrētu informāciju par bērnu uzņemšanai 1.klasē, pirms iesnieguma aizpildīšanas bērna likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu un nepieciešamības gadījumā bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaru.

11. Administrators, reģistrējot iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē, sistēmā norāda:

11.1. bērna personas kodu un tiešsaistes režīmā no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra iegūst un saglabā šādu informāciju par bērnu: vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas datums, valstiskā piederība un tās veids, bērna dzimšanas apliecības sērija, numurs, izdošanas datums, izdevējiestāde, derīguma termiņš, deklarētās dzīvesvietas adrese, ģimenes locekļi (vecāki, aizbildnis vai audžuģimene), to personas kodi un deklarētās dzīvesvietas adreses;

11.2. saskaņā ar bērna likumiskā pārstāvja norādījumiem sistēmā norāda:

11.2.1. izvēlēto pamatizglītības programmu;

11.2.2. plānoto mācību gadu, kad bērns uzsāks pamatizglītības ieguvi;

11.2.3. bērna likumiskā pārstāvja kontaktinformāciju (tālruni un/vai e-pasta adresi).

12. Pēc informācijas par bērnu reģistrēšanu sistēmā administrators izdrukā izveidoto iesniegumu un paraksta divus iesnieguma eksemplārus. Bērna likumiskais pārstāvis pārbauda iesniegumā norādīto informāciju un apstiprina to, parakstot abus iesnieguma eksemplārus. Vienu iesnieguma eksemplāru izsniedz bērna likumiskajam pārstāvim, otru iesnieguma eksemplāru reģistrē un glabā Iestādē.

2.2. Iesnieguma par bērna uzņemšanu 1.klasē Iestādē iesniegšana elektroniski

13. Lai reģistrētu informāciju par bērnu uzņemšanai 1.klasē, neierodoties Iestādē, bērna likumiskais pārstāvis nosūta iesniegumu uz Iestādes e-pasta adresi, norādot tajā bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī šo saistošo noteikumu 11.2.apakšpunktā minēto informāciju, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

14. Iestādē izdrukā elektroniski saņemto iesniegumu, izdara uz tā atzīmi par saņemšanas datumu, laiku, reģistrācijas numuru un rīkojas šo saistošo noteikumu 11.punktā noteiktajā kārtībā.

15. Ja iesniegums ir iesniegts elektroniski, bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības, ierodoties Iestādē un uzrādot personu apliecinošu dokumentu, lūgt administratoram no sistēmas izdrukāt, parakstīt un izsniegt iesniegumu.

16. Ja tiek konstatēts, ka elektroniski saņemtajā iesniegumā nav norādīta visa šo saistošo noteikumu 13.punktā minētā informācija vai arī tā ir kļūdaina, administrators, izmantojot bērna likumiskā pārstāvja iesniegumā norādīto kontaktinformāciju, precizē sniegto informāciju. Ja ar bērna likumisko pārstāvi nav iespējams sazināties, Iestāde informē bērna likumisko pārstāvi rakstiski, nosūtot vēstuli bērna likumiskajam pārstāvim uz iesniegumā norādīto deklarētās dzīvesvietas adresi.

3. Iesniegumu izskatīšanas kārtība

17. Departaments līdz katra gada 1.aprīlim Iestādēm nosaka atveramo 1.klašu skaitu. Ņemot vērā Departamenta noteikto izglītojamo maksimālo skaitu, Iestādes direktors līdz katra gada 1.maijam ar rīkojumu nosaka izglītojamo skaitu Iestādes nākamā mācību gada 1.klasēs.

18. Iestāde līdz katra gada 1.jūnijam atbilstoši noteiktajam 1.klašu un izglītojamo skaitam veic 1.klašu komplektēšanu nākamajam mācību gadam. Iestāde veido 1.klases pretendentu sarakstu, ņemot vērā sistēmā līdz katra gada 1.jūnijam reģistrēto informāciju par bērniem, šādā prioritārā secībā:

18.1. dzīvesvietas deklarācijas iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Iestādes mikrorajonā un kuriem Iestādē pamatizglītības programmā mācās brālis vai māsa;

18.2. dzīvesvietas deklarācijas iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Iestādes mikrorajonā;

18.3. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuriem Iestādē pamatizglītības programmā mācās brālis vai māsa un kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;

18.4. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem Iestādes darbinieku bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;

18.5. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;

18.6. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

19. Iestāde piecu darba dienu laikā pēc 1.klases pretendentu saraksta sagatavošanas ierakstītā pasta sūtījumā nosūta paziņojumu bērna likumiskajam pārstāvim par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1.klašu pretendentu sarakstā vai par atteikumu.

20. Pēc Iestādes paziņojuma saņemšanas par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1.klašu pretendentu sarakstā bērna likumiskais pārstāvis 15 kalendāro dienu laikā iesniedz Iestādei iesniegumu par bērna uzņemšanu Iestādes 1.klasē vai par iesnieguma atsaukšanu.

21. Ja bērna likumiskais pārstāvis 15 kalendāro dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža Iestādei nav iesniedzis iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē, iesniegums tiek anulēts, un Iestāde, ievērojot šo saistošo noteikumu 18.punktā noteikto prioritāro secību, nosūta nākamā pretendenta likumiskajam pārstāvim paziņojumu par bērna iekļaušanu 1.klašu pretendentu sarakstā.

4. Noslēguma jautājums

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2008.gada 2.septembra saistošos noteikumus Nr.134 "Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē" (Latvijas Vēstnesis, 2008, Nr.157; 2009, Nr.206; 2011, Nr.22, Nr.99).

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 
<<
Septembris 2020
>>
P
O
T
C
P
S
Sv
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-