81
Iepirkumi
Paziņojums par nekustamā īpašuma iznomāšanu kafejnīcas (bufetes) vajadzībām
 
 

„Par higiēnas un uzkopšanas materiāliem" Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolā 

Iepirkuma identifikācijas Nr. AP11PS 2015/1

 Paziņojums par lēmumu

 Informējam, ka Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas iepirkums „Par higiēnas un uzkopšanas materiāliem", identifikācijas Nr. AP11PS 2015/1, (turpmāk - Iepirkums) ir noslēdzies.

Iepirkuma komisija izskatīja iesniegtos piedāvājumus un nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar SIA "Dr. Beinerts" ar līgumcenu 1056.92 EUR un SIA "Viss visapkārt tīrs" ar 2848.00 EUR

 

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas iepirkums

„Par higiēnas un uzkopšanas materiāliem".

Iepirkuma identifikācijas Nr. AP11PS 2015/ 1

 
 
 

___________________________

Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolā

 Paziņojums par lēmumu

 Informējam, ka Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas iepirkums „Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas telpās", identifikācijas Nr. AP11PS 2014/1 (turpmāk - Iepirkums) ir noslēdzies.

Iepirkuma komisija izskatīja iesniegtos piedāvājumus un nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „FRISTAR" kā ar saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu par līgumcenu vienam gadam EUR 97 478,50 bez PVN (deviņdesmit septiņi tūkstoši četri simti septiņdesmit astoņi eiro, 50 centi) un par līgumcenu trīs gadiem EUR 292 435,50 bez PVN ( divi simti deviņdesmit divi tūkstoši četri simti trīsdesmit pieci eiro, 50 centi).

 Uzvarējušā pretendenta nosaukums  SIA „FRISTAR"

Līgumcena EUR (bez PVN)   97478,50

Lēmuma pieņemšanas datums    30.05.2014

 

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola veic iepirkumu „Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolā", identifikācijas Nr. AP11PS 2014/1.

Paredzamā līgumcena - līdz 312 978,10 euro (trīs simti divpadsmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit astoņi euro, 10 centi), izņemot pievienotās vērtības nodokli.

Līgumu izpildes laiks - līgums tiks slēgts uz 1 (vienu) gadu no līguma spēkā stāšanās ar pasūtītāja tiesībām pagarināt tā darbību uz termiņu, kurš kopumā visā līguma darbības laikā nepārsniedz 3 (trīs) gadu periodu.

Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

Iepirkuma norises kārtība: iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 8. panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā, iepirkuma rezultātā tiks slēgts līgums par PIL 2.pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem (17.kategorija, CPV kods 55524000-9, skolas ēdināšanas pakalpojumi).

Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014. gada 4.martam plkst. 15:00, Rīgā, Maskavas ielā 197, 111. kabinetā.

Iepirkuma kontaktpersona -Guna Skudrīte, 29102596, ap11ps@riga.lv.

 
 

_______________________________

Informatīvais paziņojums par lēmumu

Identifikācijas numurs: AP11ps2010/1

25/11/2010

Andreja Pumpura Rīgas 11 .pamatskola paziņo, ka iepirkuma procedūras rezultātā konkursā "Tautas tērpu izgatavošana", iepirkuma identifikācijas Nr. AP11PS2010/1, uzvarētāja - SIA "Muduri". Reģ. Nr. LV40003487368, juridiskā adrese Dzeņu iela 3-28, Rīga, LV-1021. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (bez PVN) 4978.68 Ls

 

 

 

Informatīvais paziņojums par iepirkumu

Publicēšanas datums - 2008.gada 1. septembris

Identifikācijas numurs - AP11ps 2008/4

A.Pumpura Rīgas 11. pamatskola veic logu žalūziju iepirkumu.

Paredzamā līgumcena Ls 3585.-

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2008. gada 5. septembrim pl.12:00 Rīgā, Maskavas ielā 197.

Kontaktpersona J.Aleksejevs, tālr. 29812601

Noteikumus un specifikāciju saņemt no pl.9:00 - 12:00 skolas 111. kab.

 
 
  • 1. Publicēšanas datums -2008.gada 1. septembrī

                            Indefikācijas Nr- AP11ps 2008/4

 

         Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas  iepirkuma komisija 2008. gada 7. septembrī pieņēma lēmumu par žalūziju iepirkumu slēgt līgumu ar SIA"Red&black" reģ Nr. LV40003636823 par līgumcena cenu 3584,09Ls (trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri Ls un 09 santīmi) ar PVN

 

 

 

 
<<
Septembris 2020
>>
P
O
T
C
P
S
Sv
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-