109
Atbalsta personāls
 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Logopēds Una Skaista (201. kab.)

8.10-9.10 14.00-16.00

8.10-11.10 13.00-16.00

13.00-16.00

8.10-9.10 13.00-16.00

8.20 - 8.30 9.10 - 16.00

Logopēds Rasma Lagzdiņa (142.  kab.)

13.20-15.20

-

13.20 -14.50

13.20-15.20

14.00 - 15.30

Psihologs Nataļja Agapitova (211. kab.)

9.30-11.30

16.30-18.30

9.30-11.30

16.30-18.30

-

Sociālais pedagogs Linda Paulauska(209.  kab.)

8.00-16.30

8.00-15.30

8.00-15.30

9.30-18.00

-

Speciālais pedagogs Santa Miķēna (218. kab.)

9.20-10.10 14.10- 16.30

7.5-11.15 12.20- 13.20

9.10-10.10 12.20-13.20 14.00-16.30

14.00- 16.30

9.10-10.10  10.50-11.55  12.20-13.20  14.00-15.05

Speciālais pedagogs Inese Straujā (231. kab.)

13.20- 15.20

9.20- 0.50  14.00- 15.30

9.20-10.00 13.20-14.40

9.20-10.50

13.20-14.50

8.10-9.10

Bibliotekāre Inga Raipala

9.00-17.30

9.00-17.30

9.00-17.30

9.00-17.30

9.00-17.30

Medmāsa Guna Rīdere (004. kab.)

8.30-17.00

9.30-11.30

8.30-17.00

8.30-17.00

9.30-11.30

 
 

SKOLAS PSIHOLOGS:

 • Palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem,

lai risinātu un novērstu problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā.

 • Visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.

 Ko dara skolas psihologs?

 • Konsultē:

- piedāvā skolotājiem un vecākiem efektīvākās un veselīgākas metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas;

- palīdz izprast, kā bērna attīstību ietekmē viņa mācības un uzvedība;

- veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību.

 • Novērtē:

mācību iemaņas, mācīšanās spējas, personības attīstību, emocionālo stāvokli, sociālās iemaņas, mācību vidi un skolas "klimatu"

 • Risina problēmas:

- strādā ar ģimeni un bērnu individuāli;

- palīdz atrisināt konfliktus un domstarpības mācību procesā;

- sniedz padomus bērniem, vecākiem un skolotājiem problēmsituācijās;

- palīdz iemācīties un apgūt veiksmīgas saskarsmes iemaņas;

- palīdz un apmāca vecākus un skolotājus,

kā strādāt ar bērniem, kuriem ir uzmanības un uzvedības traucējumi;

- sniedz psiholoģisko atbalstu skolai un ģimenei krīzes situācijās;

- palīdz pārvarēt depresiju un varmācības radītās sekas u.c.

 

SPECIĀLAIS PEDAGOGS:

 • Sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem,

skolas psihologu, logopēdu un pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju

 • Izvērtē skolēnu mācīšanās grūtībās un

iesaka iespējamos palīdzības veidus.

 • Sniedz atbalstu skolēniem ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem un citām

speciālās izglītības vajadzībām.

 • Organizē individuālu vai grupu speciālās korekcijas darbu.
 • Sniedz konsultācijas skolēnu vecākiem

un skolotājiem.

 • Ievēro konfidencialitāti.

 

Kad jāmeklē speciālā pedagoga palīdzība?

 

Ja skolēnam konstatē:

 • aizkavētu attīstību, rīcību, kas neatbilst

bērna vecumam;

 • nevienmērīgas vai vājas sekmes,

intereses zudumu par mācībām,

nevēlēšanos apmeklēt skolu;

 • vāju lasītprasmi un rakstītprasmes;
 • izteiktu nespēju kontrolēt savu uzvedību, ilgstošas emocionālas problēmas, tendenci

uz sociālu izolāciju, zemu pašcieņu;

 • izteiktu aizmāršību;
 • izteiktu un ilgstošu neizveicību;
 • nespēju pielāgoties dažādām situācijām;
 • vāju prasmi organizēt un plānot savu

darbību.

 

SOCIĀLAIS PEDAGOGS:

 • Palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un

savstarpējās attiecībās.

 • Speciālists ar akadēmisko izglītību

un sociālā pedagoga profesionālo kvalifikāciju.

 • Visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.
 • Pēc klases audzinātāja un administrācijas pieprasījuma izzina un novērtē

skolēna sadzīves apstākļus mājās.

 • Ja nepieciešams, aizsargā bērna

tiesības sociālajās institūcijās.

 

Sociālais pedagogs sadarbojas ar:

 • skolas administrāciju, klašu audzinātājiem;
 • mācību priekšmetu skolotājiem;
 • izglītības psihologu;
 • medicīnas personālu;
 • logopēdu, speciālo pedagogu;
 • nepieciešamības gadījumā ar citiem speciālistiem skolā vai ārpus tās.

 

Sociālais pedagogs var palīdzēt vecākiem gadījumos, ja:

 • radušas grūtības bērna audzināšanā;
 • bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;
 • bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
 • bērnam ir regulāri konflikti ar

skolasbiedriem vai skolotājiem;

 • bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti;
 • bērnam ir atkarības problēmas;
 • ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem

u.c.

 

Kādos jautājumos sadarboties

 

... ar LOGOPĒDU?

 

Logopēds:

 • Konsultē vecākus, skolotājus un skolēnus

par runas, rakstīšanas un lasīšanas traucējumiem, sniedz metodiskus norādījumus, kā šos traucējumus novērst.

 • Diagnosticē skolēna runas, rakstīšanas

un lasīšanas traucējumus.

 • Konsultē mācību priekšmetu skolotājus gadījumos, ja bērns nespēj lasīt un rakstīt tradicionālajā izpratnē.

 

... ar MEDICĪNAS MĀSU?

 

Medicīnas māsa:

 • Sniedz pirmo medicīnisko palīdzību.
 • Veic primāro profilaksi skolā.
 • Sniedz konsultācijas par bērnu higiēnas

un fiziskās veselības jautājumiem.

 

 

 
<<
Septembris 2020
>>
P
O
T
C
P
S
Sv
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-