Pārtikas paku saņemšana attālināto mācību laikā

Pārtikas paku izsniegšana:
1.-3. klasēm 4. martā;
4.-6. klasēm 5. martā
(par periodu 22.02.2021. – 05.03.2021. – 10 dienām)

* Pārtikas pakas tiks izsniegtas pie PVC durvīm.

*Skolēniem vai viņu vecākiem pēc pakām jāierodas norādītajā laikā.

*Pārtikas pakas palīdz izsniegt klašu audzinātāji, skolēniem vai viņu vecākiem sarakstā jāparakstās par paku saņemšanu.

*Skolēniem jāierodas ar sejas maskām, saņemot pakas jāievēro distance 2m.

*Pārtikas pakas var saņemt arī brīvdienās pie skolas sarga Maskavas ielā 197.

*Ja pārtikas pakas netiks paņemtas līdz nākamās nedēļas pirmdienas vakaram, tad tās tiks atdotas labdarībai.
Topošajiem pirmklasniekiem

Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki!
Adaptācijas skoliņa “Pumpuriņš” no 04.02.2021. uzsāk savu darbu attālinātā režīmā.
Pievienotajā dokumentā pedagogu sagatavotie uzdevumi.
Topošo pirmklasnieku vecākiem

Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki!

Ja vēl neesat pieteikuši savu topošo skolēnu 1. klasei:

Bērnu var reģistrēt rindā uz 1. klasi, sūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz skolas e-pastu ap11ps@riga.lv vai aizpildot iesniegumu portālā Latvija.lv pakalpojumā “Iesniegums iestādei”, vai rakstot iesniegumu klātienē.
Apmeklējuma laiku nepieciešams iepriekš saskaņot ar lietvedi Sandru Verenkovu pa tālr. 67141237.

Šeit ir pieejams video materiāls (https://www.youtube.com/watch?v=lHZ47gosNE0&t=2s), kurā RD IKSD Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja stāsta “soli pa solim”, kā pieteikt un kā tiek uzņemti bērni Rīgas skolu 1. klasēs.
Paziņojums

1. Iznomātājs:
Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola (Maskavas ielā 178) piedāvā iznomāt telpas (skolas jumta daļa) 10 m² platībā telekomunikāciju objekta izveidei un apsaimniekošanai.

2.Nosacītā cena:
EUR 269,69 + PVN + patērētā elektroenerģija + apsaimniekošanas izdevumi, t.sk. zeme proporcionāli aizņemtai telpai.

3. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:
3.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

4. Nekustamā īpašuma darbības laiks un līguma īpašie nosacījumi:
4.1. Līguma noslēgšanas termiņš – seši gadi no līguma noslēgšanas brīža.
4.2. Īpašie līguma nosacījumi, kas tiks iekļauti nomas līgumā:
4.2.1. nomnieka pienākums ir ierīkoto mobilo telekomunikāciju bāzes staciju pieņemt ekspluatācijā tikai pēc elektromagnētiskā lauka līmeņu praktisko mērījumu veikšanas ar mēraparātiem, kas sertificēti mērījumu vienotības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un mērījumu rezultātu atbilstības izvērtēšanas Veselības inspekcijā. Nomniekam ir pienākums iesniegt iznomātājam Veselības inspekcijas sniegto atzinumu, ka mērījumi rezultāti atbilst normatīvo aktu prasībām, pirms tiek uzsākta ierīkoto mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas pieņemšana ekspluatācijā.
4.2.2. Iznomātājs ir tiesīgs izbeigt nomas līgumu pirms termiņa, par to rakstiski paziņojot nomniekam, ja nomnieks ir uzsācis ierīkotās mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas ekspluatāciju, neiesniedzot iznomātājam Veselības inspekcijas sniegto atzinumu, ka elektromagnētiskā lauka līmeņu praktisko mērījumu rezultāti atbilst normatīvo aktu prasībām.

5. Pieteikšanās termiņš:
Pieteikumi nomāt nekustamo īpašumu, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2021.gada 5.martam, plkst.11.00, Rīgā, Maskavas ielā 197, 111.kab., pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu –  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR bez PVN mēnesī.”

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas iznomāšanas komisija.