96
Skolēnu pašpārvalde -> Reglaments

Rīga, 2005.gada 20. oktobris

 

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 55. panta 6. punktu

un Skolas nolikumu

 

 

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas

skolēnu pašpārvaldes reglaments

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

1. Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas (turpmāk tekstā - Skolas) skolēnu pašpārvalde (turpmāk tekstā - Pašpārvalde) līdzdarbojas izglītības iestādes darba organizēšanā.

2. To pēc savas iniciatīvas veido izglītojamie (turpmāk tekstā - skolēni) ar Skolas pedagogu un direktora atbalstu. Skolēnu pašpārvalde darbojas saskaņā ar tās nolikumu un demokrātijas principiem.

3. Pašpārvaldi izveido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu Skolas sabiedriskās dzīves veidošanos un veicinātu mācību procesa efektivitāti.

4. Pašpārvalde savā darbībā ievēro Pašpārvaldes nolikumu, Skolas nolikumu un Skolas iekšējās kārtības noteikumus. Pašpārvaldes nolikumu apstiprina izglītības iestādes direktors.

5. Pašpārvaldei var būt sava simbolika un atribūtika.

6. Pašpārvaldei ir padomdevēja tiesības Skolas administrācijai.

7. Pašpārvalde var īstenot Skolas administrācijas deleģētās funkcijas Pašpārvaldei.

 

II. Pašpārvaldes darbības mērķi un galvenie uzdevumi

 

8. Pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu un Skolas administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanās darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā atbilstīgo iemaņu un prasmju apgūšanā.

9. Pašpārvaldes galvenie uzdevumi:

9.1. sadarboties ar Skolas administrāciju un pedagogiem;

9.2. pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar Skolas administrāciju un pedagogiem;

9.3. veicināt mācību procesa efektivitāti;

9.4. iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā Skolā;

9.5. apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot Skolas sabiedriskās dzīves veidošanā;

9.6. sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.

 

III. Pašpārvaldes izveide un vēlēšanas

 

10. Pašpārvaldes vēlēšanu kārtību un skolēnu tiesības par piedalīšanos vēlēšanās nosaka Pašpārvaldes nolikums.

11. Skolā var tikt ievēlēta tikai viena skolēnu Pašpārvalde.

12. Pašpārvaldē var iesaistīties skolēni no 5. - 9. klasei.

13. Pašpārvaldei no katras klases ievēl 1 - 2 skolēnus.

14. Pašpārvaldi var ievēlēt vispārējās, tiešās vai aizklātās vēlēšanās.

15. Ja nepieciešams, var rīkot ārkārtas Pašpārvaldes vēlēšanas.

16. Pašpārvaldē ievēlētais skolēns beidz savu darbību Pašpārvaldē, pārtraucot mācīties izglītības iestādē vai izsakot vēlēšanos izstāties no Pašpārvaldes.

 

IV. Pašpārvaldes sastāvs un darbības organizācija

 

17. Pašpārvaldē ir ne mazāk kā 7 skolēni:

17.1. Pašpārvaldes vadītājs;

17.2. Pašpārvaldes vadītāja vietnieks;

17.3. Pašpārvaldes organizētāji kultūras un sporta jautājumos,

17.4. skolēnu tiesību jautājumos,

17.5. mācību darba jautājumos,

17.6. preses jautājumos,

17.7. finansu jautājumos u.c.

18. Pašpārvaldes sēdes notiek regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

19. Pašpārvaldes sēdes vada Pašpārvaldes vadītājs, viņa prombūtnes laikā - Pašpārvaldes vadītāja vietnieks.

 

V. Pašpārvaldes tiesības un pienākumi

 

20. Pašpārvaldei ir tiesības:

20.1. organizēt Skolēnu pašpārvaldes darbību atbilstoši savam nolikumam, Skolas nolikumam un iekšējās kārtības noteikumiem;

20.2. piedalīties Skolas darba plānošanā;

20.3. iesniegt priekšlikumus Skolas administrācijai, Skolas pedagoģiskajai padomei, Skolas padomei par mācību un audzināšanas darba uzlabošanu;

20.4. izteikt Skolēnu pašpārvaldes viedokļus, lēmumus, kā arī noteiktā kārtībā izplatīt informāciju Skolā;

20.5. saņemt finansiālu un cita veida atbalstu;

20.6. izvirzīt vai ievēlēt pārstāvjus attiecīgajā reģionālajās skolēnu pašpārvaldēs.

20.7. deleģēt pārstāvi Skolas padomē;

20.8. iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai Pašpārvaldes nolikumā;

20.9. bez ierobežojuma izteikt Pašpārvaldes viedokļus, lēmumus, kā arī izplatīt informāciju Skolā, šim nolūkam izmantojot noteiktu vietu (ziņojuma dēli) vai Skolas avīzi.

20.10. saņemt informāciju par Skolas padomē pieņemtajiem lēmumiem.

21. Pašpārvaldes pienākumi ir:

21.1. regulāri informēt skolēnus par Pašpārvaldes darbību, Pašpārvaldes pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi;

21.2. regulāri informēt Skolas administrāciju par Pašpārvaldē pieņemtajiem lēmumiem;

21.3. atbalstīt Skolas administrāciju un pedagogus izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu un Skolas iekšējo normatīvo noteikumu ievērošanas nodrošināšanā.

 

Direktore R.Linde

 

Stājas spēkā ar 2005.gada 20. oktobri

 

 
<<
Februāris 2019
>>
P
O
T
C
P
S
Sv
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-
-
-