78
Bibliotēka -> Reglaments

 

 

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas

bibliotēkas reglaments

I. Skolas bibliotēkas jēdziens un uzdevumi

1. Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas bibliotēka ir skolas struktūrvienība. Tā ir vieta skolā, kur var iegūt informāciju par kultūru, zinātni, mākslu utt. Vieta, kas nodrošina literatūras un informācijas pieejamību, atbalstot skolas mācību procesu un vispārējo skolas darbību.

2. Skolas bibliotēkas darbības tiesiskais pamats ir izglītības iestādes vadītāja apstiprināts skolas bibliotēkas nolikums, kas izstrādāts saskaņā ar Vispārējās izglītības iestādes bibliotēkas paraugnolikumu.

3. Skolas bibliotekārs savā darbā vadās pēc Izglītības likuma, Vispārējās izglītības likuma, IZM izstrādātajiem normatīvajiem dokumentiem un aktiem, LR MK noteikumiem par Valsts pamatizglītības un vidējās izglītības standartu, Bibliotēku likuma, Vadlīnijām skolu bibliotēku darbā, Skolas bibliotēkas nolikuma, Skolas vispārējās izglītības licencētajām programmām, ANO konvencijas par bērnu tiesībām, Bērnu tiesību aizsardzības likuma, Darba likuma.

II. Skolas bibliotēkas darba saturs

4. Skolas bibliotēkas darba saturs ir atkarīgs no skolas darba uzdevumiem, nolikuma un mācību un audzināšanas darba plāna.

5. Skolas bibliotēkas fonds ir universāls pēc satura. Bibliotēkā ir pieejama mācību literatūra, daiļliteratūra, uzziņu izdevumi, populārzinātniskā literatūra skolēniem un skolotājiem, metodiskā literatūra pedagogiem, audiokasetes, CD, periodiskie izdevumi.

6. Skolas bibliotēkā tiek veikta fonda uzskaite, apstrādājot un uzglabājot fondu atbilstoši bibliotēku darba tehnoloģijas prasībām.

7. Skolas bibliotēka veic skolēnu, pedagogu, skolas darbinieku, absolventu apkalpošanu; palīdz vecākiem bērnu izziņas interešu veidošanā; popularizē jaunāko literatūru skolēniem un pedagogiem; sniedz jaunākās literatūras pārskatus informatīvajās un pedagoģiskajās sēdēs. Strādā pie lasīšanas kultūras veidošanas un informācijprasmes attīstīšanas, veicina skolēnu patstāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos, veicina skolēnu prasmi kritiski izvērtēt no dažādiem avotiem iegūtu informāciju.

8. Skolas bibliotēka sadarbojas ar skolas administrāciju un citiem pedagoģiskajiem darbiniekiem.

III. Bibliotēkas struktūra

9. Skolas bibliotēkā ir mācību grāmatu, daiļliteratūras un nozaru literatūras abonements un lasītava, kas ir atbilstoši tehnoloģiski aprīkots.

IV. Skolas bibliotēkas darba organizācija

10. Skolas bibliotekāru darbā pieņem un atbrīvo skolas direktors.

11. Bibliotekārs izstrādā skolas bibliotēkas lietošanas noteikumus, kurus apstiprina izglītības iestādes vadītājs.

12. Skolas bibliotēkas finansējumu nodrošina skolas direktors.

13. Skolas direktors nodrošina bibliotēku ar telpām un aprīkojumu atbilstoši sanitāri higiēniskajām un ugunsdrošības normām.

14. Materiālo atbildību par bibliotēkas fonda un inventāra saglabāšanu atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai nosaka skolas direktors, slēdzot līgumu ar bibliotekāri par pilnu materiālo atbildību.

15. Skolas bibliotēkas darba laiks - 25 stundas nedēļā lasītāju apkalpošanai, 15 stundas nedēļā bibliotēkas iekšējam darbam (darbs ar fondu, bibliogrāfiskais un informatīvais darbs, kultūrizglītojošu pasākumu gatavošana, jaunākās literatūras apzināšana, iegāde un atvešana).

16. Skolas administrācija pieņem noteikumus par bibliotēkas fondam nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu. Ar šiem noteikumiem jāiepazīstina skolēni, vecāki, skolas darbinieki.

17. Skolas bibliotēkas darbu koordinē skolas administrācija, bibliotēkas darba tehnoloģijas pamatprasību ievērošanu pārrauga izglītības pārvalde.

18. Metodisko un organizatorisko palīdzību skolas bibliotēkai sniedz izglītības pārvalde un IZM.

 

V. Skolas bibliotēkas darbinieki

19. Skolas bibliotēkas darbu vada un organizē bibliotekārs, kas ieguvis augstāko bibliotekāro izglītību.

20. Skolas bibliotekārs ir pedagoģisks darbinieks, piedalās pedagoģiskās padomes darbā.

21. Bibliotekārs skolā var vadīt fakultatīvās nodarbības, bibliotekārās stundas, mācību priekšmetu stundas bibliotēkā.

22. Bibliotekāra darba samaksu nosaka spēkā esošā likumdošana.

VI. Skolas bibliotekāra pienākumi

23. Skolas bibliotekāra pienākumus nosaka Bibliotēku likums, skolas bibliotēkas paraugnolikums un skolas nolikums.

24. Skolas bibliotekārs darbojas atbilstoši Latvijas nacionālā standartizācijas un metodoloģijas centra izstrādātā bibliotekārā darba nacionālā standarta prasībām.

25. Skolas bibliotekārs sniedz darbības un finansiālo atskaiti paredzētajā kārtībā.

VII. Skolas bibliotekāra tiesības

26. Patstāvīgi veikt darbību, noteikt darbības virzienus, bibliotēkas lietošanas kārtību.

27. Saņemt bibliotēkas darbībai un attīstībai nepieciešamos finanšu līdzekļus.

28. Saskaņojot ar skolas grāmatvedību, sniegt maksas pakalpojumus.

29. Piedalīties asociācijās, biedrībās, apmeklēt kursus.

30. Lūgt segt ar kvalifikācijas celšanu saistītos izdevumus.

31. Būt informētam par pašvaldības un skolas plāniem.

 

 

 

 
<<
Jūlijs 2020
>>
P
O
T
C
P
S
Sv
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-